Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dallara özel derslerin okutulması planlanmıştır. Öğrenciler alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.

Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri; 10 sınıfta itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler. Bu programdan mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında HEMŞİRE YARDIMCISI ünvanı ile çalışırlar.

Bu programda öğrenciye;

Mesleki gelişimi sağlama, hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma, mesleki hak ve sorumluluklar doğrultusunda çalışma, hastanın tıbbi bakımını destekleme, hastanın kişisel bakımını yapma, hasta/yaralıya ilk yardım uygulama ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Hemşire yardımcılığı dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, özel bakım uygulamaları, temel ilaç bilgisi, sağlık psikolojisi, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardım etme, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI DALINA AİT KAZANIMLAR
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.
Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt
ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini alır.
Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üro-genital sistem, kan, eklem ve duyu organları
hastalıklarını ayırt eder.
Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına ve yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım eder.
EEG ve EKG çekiminde, diyaliz, yanık ve transplantasyon ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.
Farmakoloji ile ilgili temel kavramları, ilaçların farmasötik şekillerini, veriliş yollarını, sistemlere etkili ilaçları ve kemoterapötik ilaçları ayırt eder.
Psikoloji ile ilgili temel kavramları, kişilik özelliklerini açıklar, duyguları kontrol altına alarak afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
Jinekolojik sorunları ayırt ederek kadın hastalıklarının muayenesinde ve aile planlaması
Yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.

BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma verilmekte ve diploma Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.

İSTİHDAM ALANLARI
Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları,
Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları,
Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

MESLEKTE İLERLEME:
“Hemşire Yardımcılığı” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Meslekte İlerleme İmkan ve Fırsatları :

Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen öğrenciler, YGS ve LYS’de diğer bölümlere göre daha avantajlı ek puanlarla yerleştirilmektedir.

Üniversitelerin Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık meslek liselerinden mezun olan ve hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrenciler ek puan olanağı ile üniversite sınava giren diğer öğrencilere göre daha avantajlıdırlar

Ayrıca 2 yıllık ön lisans bölümlerinden bazılarına sınavsız geçme hakları mevcuttur. 2 yıllık Ön lisansı başarıyla bitirenler 4 yıllık lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarından itibaren üniversite eğitimlerine devam ederek yüksek eğitimlerini tamamlayabilirler.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin İki yıllık sınavsız yerleşebilecekleri Ön Lisans bölümlerine örnekler aşağıdaki gibidir;

Diyaliz,
Elektronörofizyoloji,
Engelli bakımı ve Rehabilitasyon,
Evde Hasta Bakımı,
Fizyoterapi,
İlk ve Acil Yardım,
iş ve uğraşı terapisi,
laboratuvar teknolojisi,
laborant ve veteriner sağlık,
patoloji laboratuvar teknikleri,
perfüzyon teknikleri,
sağlık kurumları işletmeciliği,
tıbbi laboratuvar Teknikleri,
yaşlı bakımı
tıbbi tanıtım ve pazarlama

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin ek puanla yerleşebilecekleri 4 yıllık lisans bölümleri ise aşağıdaki gibidir;

Hemşirelik,
Fizyoterapi,
Sosyal Hizmet,
Beslenme ve Diyetetik,
Sağlık Yönetimi,
Ebelik,
Çocuk Gelişimi,
Afet Yönetimi,
Odyoloji,
İş Sağlığı,
Ergoterapi,
Dil ve Konuşma Terapisi ve Gerantoloji